Natuurommetje “t Gaegelpad”


waterretenties-aan-de-Luienhoek01De NatuurWerkgroep streeft ernaar de natuur en de biodiversiteit binnen de gemeente Rucphen te ontwikkelen. Een van de succesvolle projecten is de aanleg van een natuurommetje in de wijk Gagelrijzen in Sint Willebrord.

Hier is met de NatuurWerkgroep als initiatiefnemer meer dan 2,5 hectare nieuwe natuur ontwikkeld met daarop een laarzenpad van ruim 4 km. 

De aanleg van de waterretenties aan de Luienhoek en aan de Jasperheide door Waterschap Brabantse Delta bood een mooie kans om een laarzenpad in een natuurrijke omgeving  aan te leggen. Met behulp van de gemeente werden de waterretentie en de groenstrook in de wijk Gagelrijzen hieraan toegevoegd. Zo ontstaat er een groot oppervlak met kansen voor de biodiversiteit.  Door de aanleg van een natuurommetje werd tevens de mogelijkheid geschapen voor de omwonenden om regelmatig van deze natuur te genieten.

Door veel bloemen in te zaaien en bloemrijke bomen aan te planten krijgen vlinders, bijen en vogels weer een kans.


waterretenties-aan-de-Luienhoek02
Medio 2013 nam de natuurwerkgroep het initiatief om nieuwe natuur aan te leggen langs het retentiebekken Luienhoek en de verbrede Oude Vaart.Waterschap de Brabantse Delta had dat in de planning voor eind 2013.

De NatuurWerkgroep heeft veel praktische en financiële steun van diverse  partijen ontvangen.

Met behulp van buurtbewoners en vrijwilligers werd het pad eind maart 2014 ingeplant en ingezaaid.

Het ommetje loopt ( zie kaart hieronder)  vanaf de Dorpsstraat langs de groenstrook aan de Zwartenburg naar de Luienhoeksestraat, die wordt overgestoken en het vervolgt zich rondom het waterretentiebekken Luienhoek. Vandaar via de Prinsenhoefstraat en het Jasperheide Voetpad naar de Oude Vaart. Langs de Oude Vaart naar de Hoge Donk en dan via de andere kant weer terug.

Langs de gehele route zijn afhankelijk van de grondsoort kruidenrijke grasmengsels ingezaaid. De ingezaaide bloemenmengsels zijn in overleg met de Vlinderstichting speciaal uitgezocht ter bevordering van leefgebied voor vlinders en bijen.  In het retentiebekken van de Jasperheide zijn 7 terpjes aangelegd met daarop volop inheemse besdragende struiken en bomen voor de vogels.  Op deze eilandjes zijn door leerlingen van het Munnikenheide College bijenhotels gebouwd en neergezet.

kaart-ommetje

Download hier de gedetailleerde routebeschrijving om uit te printen.


Het project is financieel mogelijk gemaakt door een samenwerking met een groot aantal partijen

Te weten;

  • NatuurWerkgroep Rucphen e.o.
  • Waterschap Brabantse Delta
  • Vlinderstichting; zie ook  www.vlinderstichting.nl/idylle
  • Rabobank de Zuidelijke Baronie
  • De gemeente Rucphen
  • Munnikenheide College
  • NLDoet

Ommetje


Ommetje-01
Aanleg van nieuwe natuur heeft een flink aantal jaren nodig om op natuurlijke wijze geheel tot ontwikkeling te komen. Toch mochten we in de eerste zomer van 2014 reeds een grote diversiteit van planten en dieren waarnemen.

Vlinders

Groot koolwitje,klein koolwitje, kleine vuurvlinder, distelvlinder, icarusblauwtje, klein geaderd witje, oranje zandoogje, bruin zandoogje, gamma uiltje, atalanta, kleine vos, zwartspriet dikkopje, bont zandoogje.

Libellen 

Platbuik, bruinrode heidelibel, gewone oeverlibel, lantaarntje,grote keizerlibel.

Vogels 

Graspieper, kievit, scholekster, roodborsttapuit, kokmeeuw, kapmeeuw, aalscholver, putter, tjiftjaf, houtduif,

kneu, wilde eend, blauwe reiger, steenuil, witgatje, bosruiter, patrijs, boerenzwaluw, huiszwaluw, ijsvogel, boomvalk, groene ekster en diverse ganzen.

Insecten

Honingbij, wilde bij, diverse hommels, grondwespen, zweefvlieg, soldaatje.

Overige

Konijn, groene kikker, stekelbaars, watervlo.

 

Waarnemingen

 

Bijzondere waarnemingen 2015:

– maandenlang 4 lepelaars;
– wekenlang meerdere kleine plevieren.

Bijzondere waarnemingen 2016:

– meerdere lepelaars;
– steltkluten paar met 3 juvenielen;

rode lijst planten:

– blauwe knoop;
– bevertjes en echte guldenroede;

beschermde planten:

– gevlekte orchis en heideanjer.

Bijzondere waarnemingen 2017:

– Meerder lepelaars
– Metaalvlinder
– Sint-Jansvlinder

Rode lijst planten:

– Echte koekoeksbloem
– Polei
– Spitslobbige vrouwenmantel

Florawaarnemingen Oude Vaart 2017: klik hier

Waarnemingen 2018:

Opvallend:

Aalscholver, grote zilverreiger, knobbelzwaan, lepelaar.

Rode lijst soort:

Graspieper, grutto, kneu, kramsvogel, kwartelkoning, patrijs, watersnip, wintertaling.
Klein hoefblad, vroege glazenmaker.

Beschermd:

Boomvalk, boerenzwaluw, buizerd, ekster, gierzwaluw, groene specht, grote bonte specht, huiszwaluw, koolmees, torenvalk, zwarte kraai.
Gevlekte orchis.

Bijzondere nieuwe waarnemingen 2019:

Beschermde vogels:

Blauwborst, grasmus, heggemus, kleine karekiet, rietgors, roodborsttapuit, sperwer, spotvogel, tuinfluiter, witte kwikstaart, zwartkop.

Rode lijst soorten:

Boshommel, kauwende metselbij.


ommetje-01