Doelstelling en beleid


Natuurwerkgroep Rucphen 001

De doelstelling van de NatuurWerkgroep Rucphen e.o. omvat conform haar statuten

Artikel. 3. De vereniging stelt zich ten doel:

 1. De bescherming en ontwikkeling van de natuur en het milieu.
 2. De bevordering van kennis van- en liefde voor de natuur.

De NWGR tracht deze doelstellingen met het volgende beleid en haar werkgroepen te realiseren.

Kernelementen van het beleid:

 • Het belangrijkste speerpunt is de actualisatie van het LOP ( Landschap Ontwikkel Plan) en uitvoering daarvan als Landschap Ontwikkel Programma in het kader van de Omgevingswet;
 • NWGR richt zich primair op het grondgebied van de gemeente Rucphen.
  Uiteraard houdt de natuur niet op bij de gemeentegrenzen en zal de NWGR goede contacten onderhouden en samenwerken met natuurbeschermingsorganisaties in de omliggende gemeentes;
 • De NWGR kiest voor een positieve pragmatische benadering in haar doen, denken en handelen en het benutten van kansen. Hierbij accepteert zij dat ook andere belangen hun aandeel krijgen. Samen sta je sterker en bereik je per saldo meer;
 • De NWGR streeft mede daarom naar een voortdurende groei van het ledental en werkt daartoe zo veel mogelijk samen met andere natuurbeschermende organisaties;
 • De NWGR vergoedt geen beloning, vacatiegelden of (reis-)kostenvergoeding aan bestuursleden, coördinatoren, leden en vrijwilligers.;
 • Vrije reserves worden primair ingezet voor de realisatie van nieuwe natuur, zoals ecologische verbindingszones, ommetjes, bloemenakkers en Flower Power;

 


Werkgroepen:

 • Weidevogelbescherming
  Deze werkgroep houdt zich bezig met de bescherming van weidevogels.

 • Werkgroep vrijwillig landschapsbeheer
  Natuurwerkgroep gemeente Rucphen De doelstelling van de werkgroep vrijwillig landschapsbeheer is: Het leveren van een actieve bijdrage aan het behoud van natuur en landschapselementen middels uitvoering van praktische beheersmaatregelen met vrijwilligers.
  Met het vrijwillig landschapsbeheer levert de NWGR een directe bijdrage aan de natuur. Deze wordt met volle kracht voortgezet. De NWGR streeft wel naar een groei in het aantal leden van beide werkgroepen. Idealiter wil de NWGR ook graag een jongeren werkgroep creëren (of voldoende jongeren in de bestaande werkgroepen opnemen).

 


 • kaart best plan rucphen EVZ - klik om de grote kaart te zien!Werkgroep Natuur en Omgeving
  De doelstelling van de werkgroep Natuur en omgeving is:
  Het mede ontwikkelen en beïnvloeden van lokaal en regionaal overheidsbeleid en maatschappelijk draagvlak ter bevordering van behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en milieu. Deze werkgroep gericht op planologie en vergunningen wordt gezien als zeer belangrijk. De NWGR wenst deze met volle kracht door te zetten.De implementatie van het LOP van de gemeente is een speerpunt. Hier wenst de NWGR volop aan mee te werken. Mede hierom heeft de NWGR het initiatief genomen tot de oprichting van het Groene Platform Rucphen, waarin vrijwel alle groene organisaties zijn vertegenwoordigd.

 


 • Werkgroep bloemenakkers
  De werkgroep bloemenakkers legt akkertjes met graan en kruiden aan in de Rucphense Bossen met als doel verhoging van de biodiversiteit en wintervoer voor bosdieren en vogels.

 • Werkgroep bosbeheer
  De werkgroep bosbeheer heeft als doelstelling de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarde van de Rucphense bossen te verhogen. Dit doet zij middels het ondersteunen van de particuliere eigenaren met kennis en kunde en soms met uitvoering.

 • Werkgroep PR en werving
  Doel van deze werkgroep is het uitdragen van het imago: betrokken belangenbehartiger in de breedste zin van de natuur en milieu in de gemeente Rucphen.
  Er gebeuren zeer veel goede zaken binnen de NWGR voor de natuur. Door deze regelmatig in de publiciteit te brengen gaat er tevens een wervende werking uit naar potentiele leden en donateurs.
  Om dit te realiseren verspreidt de NWGR regelmatig persberichten, beheert de NWGR een eigen website en brengt zij een elektronische nieuwsbrief uit voor leden en belangstellenden.
  Verder houdt deze werkgroep zich bezig met het werven van fondsen, sponsoren, subsidies e.d.

heide posthoek

 


WAT DOEN WE NOG MEER?

  • Excursies en wandelingen – Zie de nieuwsbrief
  • Inventarisaties – Het inventariseren van de soorten en aantallen insecten, amfibieën, vogels, vlinders enz.
  • Aanleg van Ommetjes – Vanuit de kerkdorpen worden natuurwandelroutes ontwikkeld en aangelegd. Zie bijvoorbeeld de pagina over ’t Gaegelpad
  • Flower Power project (lees meer)
  • Forest Fitness project (lees meer)
  • Natuur in de kern (lees meer)