Werkgroep Natuur en omgeving


werkgroep natuur en omgeving

De doelstelling van de werkgroep Natuur en omgeving is:

Het mede ontwikkelen en beïnvloeden van lokaal en regionaal overheidsbeleid en maatschappelijk draagvlak ter bevordering van behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en milieu.

Basisfocus voor resultaat wordt de implementatie van het LandschapsOntwikkelingsPlan  (LOP)  in de gemeente Rucphen, waarmee de NWGR, in algemene termen, blij  is  en dat de NWGR van harte ondersteunt.

Als een van de belangrijkste bijdragen aan de positieve ontwikkeling en biodiversiteit van de natuur in Rucphen zien we ecologische hoofdstructuur (EHS) / Natuur Netwerk Nederland (NNN) met haar ecologische verbindingszones (EVZ’s).

Als werkgroep zien we als speerpunt de ontwikkeling en realisatie van de laatste EVZ tussen de Rucphense bossen en de Heimolendreef.  Zie de figuur voor de kaart met de EVZ’s uit het LOP.werkgroep natuur en omgeving kaart

We wensen actief een bijdrage te leveren om deze te realiseren en daartoe een integrale bijdrage te leveren vanuit alle gelederen van de NWGR, waarbij de werkgroep NWGR als initiator en locomotief optreedt.

Daar vanuit het huidige overheidsbeleid de EVZ alleen op vrijwillige basis zal worden gerealiseerd, hebben we als NWGR de oprichting van een gebiedscollectief in de vorm van het Groen Platform Rucphen geïnitieerd.

De integrale bijdrage van de NWGR kan bestaan uit ondersteuning bij inrichting, aanleg en onderhoud  door o.a.  de werkgroep vrijwillig landschapsbeheer, alsmede door cofinanciering vanuit de werkgroep werving.

Naast de implementatie van het LOP zullen we gevraagd en ongevraagd adviezen geven ten aanzien van  andere plannen, beleidsvisies e.d. op het gebied van de ontwikkeling en inrichting van natuur, omgeving en milieu. Zowel voor het buitengebied als voor de kernen van de gemeente en, indien dit van invloed is op natuur en omgeving in onze gemeente, voor de aangrenzende gemeentes.

De activiteiten van deze werkgroep omvatten o.a.

  • Volgen van en reageren op de beleidsplannen van de gemeente en advisering
  • Monitoren van nieuw en of wijzigingen van bestaande bestemmingsplannen.
  • Monitoren van ruimtelijke ordening plannen van de Provincie
  • Volgen van aangevraagde bouw en kapvergunningen
  • Actief invullen van inspraakmogelijkheden in planning en uitvoering van groen werkzaamheden van de gemeente

werkgroep natuur en omgeving

Heeft U vragen of suggesties of wenst U graag een actieve bijdrage te leveren aan de werkgroep Natuur & Omgeving neem dan contact op met de coördinator
Cees Terpstra  tel. 0165-381618