Werkgroep Uilen (steenuil en kerkuil)


-vliegende kerkuil
Uilen zijn bijzondere vogels. Hun meestal nachtelijke levenswijze, de geruisloze vlucht, hun typisch uiterlijk en de vaak doordringende baltskreten zijn fascinerend. Uilen hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk gehad. Dit geldt voor bijna alle uilensoorten die in Nederland voorkomen. Vooral door de vele veranderingen in hun leefgebied (wijziging in het landschap, uitbreiding van het verkeer en verdwijnen van geschikte nestplaatsen) zijn ze in de jaren 1950 tot 1990- sterk in aantal gedaald. Het is eigenlijk een wonder dat ze zich toch nog hebben kunnen handhaven.

De leefgebieden bevinden zich in en rondom huizen aan de rand van de bebouwde kom.

 

steenuil
De uilenwerkgroep heeft tot doel het beschermen van de diverse soorten uilen binnen onze gemeente. De meeste uilen (uitgezonderd de bosuil) staan op de ‘Rode Lijst van Nederlandse broedvogels’. Het zijn zeldzame en kwetsbare vogels die extra aandacht en bescherming nodig hebben.

Hoe doen we dit?

  • Door het beschermen en verbeteren van hun leefomgeving.
  • Door te zorgen voor voldoende broedgelegenheid.
  • Door het verzamelen van gegevens over het aantallen uilen, hun broedresultaat en prooidieren.

 

steenuilenkast
We proberen onze doelen te bereiken door het gericht benaderen van mensen die in het buitengebied wonen om nestkasten te plaatsen. Als ook het onderhouden van goede contacten met de mensen waar al nestkasten hangen. Tevens organiseren we nestkasten voor steenuilen en kerkuilen en hangen die op verzoek bij geschikte boerenschuren en kerkzolders. Als het nodig is plaatsen we marterschermen op de nestkasten. We controleren jaarlijks op de aanwezigheid van kerkuilen en houden de broedresultaten bij.

 

Heb je ook belangstelling voor uilen of wil je meer weten?

Bel voor inlichtingen met:
Sjef van de Sande 0165-389735
 

Kerkuil